Skip links

Nota de informare

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Societatea SC Grosu Art Studio S.R.L. (denumita in cadrul prezentei note de informare si “Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Elena Caragiani 27, Bl.12E, sc.1, et.2, ap.11, numar de ordine in Registrul Comertului J40/4407/13.04.2012, CIF RO30083350, email: grosuartstudio@gmail.com

1.2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor vor putea fi gasite pe site-ul www.victorgrosu.com in masura in care a fost (necesar sa fie) numit un responsabil cu protectia datelor.

2.1. Datele cu caracter personal (denumite in cadrul prezentei note de informare “datele cu caracter personal”) reprezentand datele cu caracter personal ale persoanei fizice (denumit in prezenta nota de informare si “persoana vizata”) care contacteaza Operatorul in nume propriu sau in numele si/sau pe seama unui profesionist (denumit in cadrul prezentei politici si „Profesionistul”), si care sunt furnizate de persoana vizata (ex. Nume si prenume, email), vor fi prelucrate in orice scopuri (de comunicare) in legatura cu chestiunile indicate/solicitate de persoana vizata, incluzand fara limitare pentru a se face orice demersuri in vederea realizării demersurilor în vederea stabilirii unui raport juridic între Operator și persoana vizata sau Profesionist si daca este cazul, si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate.

2.2. Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate si in orice cazuri in care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terță, in cazul in care vor exista astfel de interese legitime, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

2.3. Operatorul va prelucra in fiecare caz in parte doar datele cu caracter personal privind persoana vizata care sunt/vor fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

2.4. Datele cu caracter personal urmeaza sa fie colectate, înregistrate, organizate, structurate, stocate, consultate, si utilizate.

Temeiurile juridice ale prelucrarilor sunt/pot fi, dupa caz, articolul 6 alineatul (1) litera (a) , (b) , (c) si litera (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul”)si anume:" …(a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific; (b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract; (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; … (f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal ….”

Destinatarii catre care vor fi dezvaluite si transmise datele cu caracter personal privind Persoana vizata, dupa caz, sunt toti cei carora trebuie trimise informatii in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate si includ, dupa caz angajatii si/sau reprezentantii si/sau subcontractorii si/sau alti colaboratori ai Operatorului.

Nu se transfera date cu caracter personal catre o tara terta

Un eventual transfer sau un eventual set de transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională va putea avea loc în una dintre condițiile următoare:

(a) persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate;

(b) transferul este necesar pentru executarea unui contract (ex. contractul de licenta privind utilizarea aplicatiei de catre client) între persoana vizată și operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;

(c) transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;

(d) existenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în conformitate cu Regulamentul sau a unor garanții adecvate în conformitate cu Regulamentul;

(e) orice alta situatie permisa de reglementarile legale in vigoare aplicabile.

Datele cu caracter personal vor fi stocate de Operator de la data contactarii de catre dumneavaostra a Operatorului si pana la implinirea unui an de la ultima comunicare dintre Operator si persoana vizata, dar nu mai putin de perioada prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

In cazul in care datele au fost colectate (si) pentru alte scopuri si/sau in alte temeiuri, datele cu caracter personal vor fi stocate (in continuare) pe perioada stabilita pentru aceste scopuri si/sau in baza acestor temeiuri, in cazul in care aceasta perioada este mai lunga decat cea anterior mentionata.

Furnizarea de date cu caracter personal nu a reprezentat/nu reprezintă o obligație contractuală sau o obligație legală, cu exceptia cazului in care datele cu caracter personal au fost colectate (si) in alte temeiuri.

Persoana vizată nu a fost/nu este obligată să furnizeze datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care datele cu caracter personal au fost colectate (si) in alte temeiuri si persoana vizata a fost/este obligata sa furnizeze datele in conformitate cu respectivele temeiuri.

Refuzul de a furniza a datele (de contact) (cu caracter personal) va putea duce (ca si consecințe ale nerespectării obligației de furnizare si/sau actualizare a respectivelor date) la imposibilitatea de a comunica cu dumneavoastra folosind datele respective (de contact) si/sau de a putea face demersurile pentru incheierea unui raport juridic. In cazul refuzului de a furniza si/sau actualiza alte date (de contact) (cu caracter personal) nu va exista nicio consecinta.

In cazul in care datele dumneavoastra (de contact) cu caracter personal s-au schimbat de la ultima furnizare a acestora si/sau doriti actualizarea acestora, va rugam sa ne trimiteti o solicitare in vederea actualizarii acestora, pe orice canal de comunicare, inclusiv pe emailul mentionat la punctul 1 din prezenta nota de informare.

8.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat in Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

8.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer.

8.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

8.4. Dreptul de a obține o copie menționată la punctul 8.3 nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

10.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, in cazul in care prelucarea are loc pe baza consimțământului dat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care se află, conform Regulamentului, și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale  unui copil, conform Regulamentului;

10.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul punctului 10.1., să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

10.3. Punctele 10.1. si 10.2. nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Regulamentul;

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu Regulamentul, în măsura în care dreptul menționat la punctul 10.1.  este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

11.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, conform Regulamentului, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

11.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului 11.1., astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

11.3. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului 11.1. este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu punctul 9, punctul 10.1. și punctul 11, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

13.1.Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

13.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul punctului 13.1., persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

13.3. Exercitarea dreptului menționat la punctul 13.1. din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

 

13.4. Dreptul menționat la punctului 13.1. nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

14.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

14.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

14.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. În cazul care persoana vizată opteaza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct, separat si fara nicio legatura cu alta actiune, inclusiv prin activarea oricarui buton de accept cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct, ultimele date cu caracter personal furnizate in orice mod vor fi prelucrate în scopul marketingului direct.

14.4. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la punctele 14.1. si 14.2.  este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

14.5. În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

14.6. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Regulamentul, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

15.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

15.2. Punctul 15.1. nu se aplică în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

15.3. În cazurile menționate la punctul 15.2. literele (a) și (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

16.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă Regulamentul.

16.2. Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 17.

17.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

17.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul Regulamentului nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse în temeiul articolului 16.

17.3. Acțiunile introduse împotriva unei autorități de supraveghere sunt aduse în fața instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.

17.4. În cazul în care acțiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorități de supraveghere care a fost precedată de un aviz sau o decizie a comitetului în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenței, autoritatea de supraveghere transmite curții avizul respectiv sau decizia respectivă.

18.1. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul Regulamentului, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta Regulamentul.

18.2. Acțiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt prezentate în fața instanțelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator își are un sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate fi prezentată în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acționează în exercitarea competențelor sale publice.

19.1. Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul intern, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile menționate la articolele 16, 17 și 18, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri în numele persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul intern.

19.2. Statele membre pot prevedea că orice organism, organizație sau asociație menționată la punctul 19.1. din prezentul articol, independent de mandatul unei persoanei vizate, are dreptul de a depune în statul membru respectiv, o plângere la autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 16 și de a exercita drepturile menționate la articolele 17 și 18, în cazul în care consideră că drepturile unei persoane vizate în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării.

20.1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a Regulamentului are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.

20.2. Orice operator implicat în operațiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operațiunile sale de prelucrare care încalcă Regulamentul. Persoana împuternicită de operator este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai în cazul în care nu a respectat obligațiile din Regulament care revin în mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale operatorului.

20.3. Operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de răspundere în temeiul punctului 20.2. dacă dovedește că nu este răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.

20.4. În cazul în care mai mulți operatori sau mai multe persoane împuternicite de operator, sau un operator și o persoană împuternicită de operator sunt implicați (implicate) în aceeași operațiune de prelucrare și răspund, în temeiul punctelor 20.2. și 20.3., pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoană împuternicită de operator este răspunzător (răspunzătoare) pentru întregul prejudiciu pentru a asigura despăgubirea efectivă a persoanei vizate.

20.5. În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator a plătit, în conformitate cu punctul 20.4., în totalitate, despăgubirile pentru prejudiciul ocazionat, respectivul operator sau respectiva persoană împuternicită de operator are dreptul să solicite de la ceilalți operatori sau celelalte persoane împuternicite de operator implicate în aceeași operațiune de prelucrare recuperarea acelei părți din despăgubiri care corespunde părții lor de răspundere pentru prejudiciu, în conformitate cu condițiile stabilite la punctului 18.2.

20.6. Acțiunile în exercitarea dreptului de recuperare a despăgubirilor plătite se introduc la instanțele competente în temeiul dreptului statului membru menționat la punctul 18.2.

Atunci când prelucrarea se bazează pe: i) consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; sau ii) pe consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea anumitor categorii speciale de date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția de a prelucra categorii speciale de date cu caracter personal să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate,
Persoana Vizata are dreptul de a-si retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
Pentru evitarea oricarui dubiu, retragerea consimtamantului nu afecteaza prelucrarea datelor cu caracter personal pe alte temeiuri.

22.1. Persoana Vizata are toate drepturile prevazute de prezenta nota de informare precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile legale imperative in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

22.2. Drepturile mentionate in prezenta nota de informare pot fi exercitate conform prezentului acord, conform Regulamentului si oricaror alte reglementari legale in vigoare aplicabile.

22.3. Orice solicitari si/sau cereri trimise de Persoana Vizata catre Operator pentru exercitarea oricaruia din drepturi pot fi facute in scris, prin scrisoare recomandata, care va fi trimisa la sediul Operatorului si/sau prin email la emailul Operatorului mentionat la punctul 1 din prezenta nota de informare si/sau prin orice alte mijloace prevazute/permise de reglementarile legale in vigoare.

22.4. Persoana Vizata poate solicita, conform celor anterior mentionate, și, dacă este cazul, obține, în mod gratuit, în special, acces la datele cu caracter personal, precum și rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și exercitarea dreptului la opoziție precum si a dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dar si cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal.

22.5. Termenii folositi in cuprinsul prezentei note de informare vor avea intelesul definit in Regulament daca din context nu rezulta in mod expres altfel.

This website uses cookies to improve your web experience.
Discover
Pull